آدرس:

خیابان مفتح شمالی، کوچه دوست محمدی، پلاک 3 ،طبقه 4 ، واحد 9

تلفن:

88175393-88515085-88175406

فکس:

88515086

:Emails

info@rashomaran.com

ceo@rashomran.com